บริษัท พิบูลย์คอนกรีตจำกัด  

บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2535 ด้วยทุนจดทะเบียน  80 ล้านบาท  (ชำระเต็ม)   ประกอบกิจการผลิต  จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  โดยมีโรงงานที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า  40  ไร่  ในเขตอำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
               

คุณพิบูลย์  อุดมสิทธิกุล   กรรมการผู้จัดการบริษัท  พิบูลย์ทราย  จำกัด  ซึ่งประกอบกิจการดูด  ล้างและแยกกรวดทราย  ที่จังหวัดเชียงใหม่  มาตั้งแต่ปี 2520  ได้เกิดแนวคิดจากหลักการและเหตุผลที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ   และการลงทุนของภาคเหนือตอนบน   ทำให้ภาคการก่อสร้างขยายตัวตามไปด้วย  แต่งานก่อสร้างโดยทั่วไปยังใช้ระบบการก่อสร้างงานคอนกรีตแบบเทกับที่  ดังนั้น  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  น่าจะสนองความต้องการของตลาดและได้รับความนิยมอย่างมากในอนาคต


บริษัท  พิบูลย์คอนกรีต  จำกัด  จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  ที่หลากหลายทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร   จัดเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ  และยังเล็งเห็นถึงการการจัดการด้านระบบคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  จึงได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001: 2000   โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปออกมาสู่ตลาดอยู่เสมอ   จนกระทั่งได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร   ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป   จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา   และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
              ระบบโครงสร้างสำเร็จรูปยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

บริษัทฯ มีบริษัทในเครือ 3 แห่งซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่


  1. บริษัท พิบูลย์ทราย จำกัด ประกอบธุรกิจดูดทราย ล้าง คัดแยก กรวดทราย เพื่อจัดจำหน่าย
  2. บริษัท พรอสเพอริตี้คอนกรีต จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต  สำเร็จรูป ที่ หลากหลายทั้ง สินค้า และ บริการอย่างครบวงจร ในภาคตะวันตก
  3. บริษัท พีซีซี ออโต้เคลฟคอนกรีต จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายคอนกรีตมวลเบา  อบไอน้ำ


อ่านต่อ